ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁ဝ၆၁၆၇ ဦး အနက္မွ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆုိခဲ့

ရန္ကုန္ မတ္ ၁၉

ယခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၌ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ ေျဖဆုိရန္ ေလွ်ာက္ထား သူ ၁ဝ၆၁၆၇ ဦးအနက္ ၇ဝဝဝ ေက်ာ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေျဖဆုိခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္(၃) အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ ထုိ ကဲ့သို႔ ပ်က္ကြက္သူမ်ားမွာ စာစစ္ဌာန ၂၁၂ ခု၌ရွိၿပီး ေမးခြန္းခက္၍ လာေရာက္ ေျဖဆုိရန္ ပ်က္ကြက္ၾကျခင္း မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ေမးခြန္းတစ္စံုသာ ထုတ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခား စာစစ္ဌာနမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းတစ္စံု ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Read more...

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ သမိုင္းဘာသာရပ္ စာရင္းရိွ၊ ေျဖဆို၊ ပ်က္ကြက္စာရင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

စာစစ္ဌာနေပါင္း ၄၈ ခု (ေဆးရံုႀကီးစာစစ္ဌာနအပါအ၀င္)
စာရင္းရိွဦးေရ ၆၂၇ ဦး
ေျဖဆိုဦးေရ ၄၉၄ ဦး
ေျဖဆိုရာႏႈန္း ၇၈.၇၉ %
ပ်က္ကြက္ဦးေရ ၁၃၃ ဦး
ပ်က္ကြက္ရာႏႈန္း ၂၁.၂၁ %

တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ နဝမေန႔ (ေနာက္ဆံုးေန႔) ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

 • ၁။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကုိ နဝမေန႔ (ေနာက္ဆံုးေန႔) အျဖစ္ (၂၀-၃-၂၀၁၅) ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ သမိုင္းဘာသာ တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
 • ၂။ အင္းစိ္န္ စာစစ္ဌာနတြင္ မ်က္မျမင္ စာေျဖသူ (၁၄)ဦး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ စာစစ္ဌာနတြင္ မ်က္မျမင္ စာေျဖသူ (၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၀)ဦးစလံုး သမိုင္းဘာသာကုိ ေျဖဆုိၾကပါသည္။
 • ၃။ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မ်က္မျမင္ စာေျဖသူ (၅)ဦးႏွင့္ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ မ်က္မျမင္ စာေျဖသူ (၆)ဦးစလံုး သမိုင္းဘာသာ ေျဖဆုိၾကပါသည္။
 • ၄။ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ ယေန႔ စစ္ေဆးေသာ သမိုင္းဘာသာကုိ ထူးထူးျခားျခား ျပသနာမ်ားမရွိဘဲ ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖဆိုၾကၿပီး နဝမေန႔ (ေနာက္ဆံုးေန႔) စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ပထ၀ီ၀င္ဘာသာရပ္ စာရင္းရိွ၊ ေျဖဆို၊ ပ်က္ကြက္စာရင္း (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

စာစစ္ဌာနေပါင္း ၄၇ ခု (ေဆးရံုႀကီးစာစစ္ဌာနအပါအ၀င္)
စာရင္းရိွဦးေရ ၅၉၀ ဦး
ေျဖဆိုဦးေရ ၄၆၁ ဦး
ေျဖဆိုရာႏႈန္း ၇၈.၁၄ %
ပ်က္ကြက္ဦးေရ ၁၂၉ ဦး
ပ်က္ကြက္ရာႏႈန္း ၂၁.၈၆ %

တကၠသုိလ္ဝင္စာေမးပြဲ အ႒မေန႔ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီး

 • ၁။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကုိ အ႒မေန႔အျဖစ္ (၁၉-၃-၂၀၁၅)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ပထဝီဝင္ဘာသာကုိ ဆက္လက္ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
 • ၂။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနတြင္ လူနာစာေျဖသူ မရွိပါ။
 • ၃။ အင္းစိန္ ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္တြင္ စာေျဖသူမ်ားမွာ အတြဲ(၁) ေျဖဆိုသူမ်ားျဖစ္၍ ေျဖဆိုရန္ က်န္ရွိသည့္ ပထဝီ၊ သမိုင္း စာေျဖသူမ်ား မရွိပါသျဖင့္ စာစစ္ဌာန ပိတ္သိမ္းလိုက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
 • ၄။ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနတြင္ လူနာစာေျဖသူ မရွိပါ။ ေျမာက္ဥကၠလာ (ေဝဘာဂီ) ကူးစက္ေဆးရံုစာစစ္ဌာနတြင္ လူနာစာေျဖသူ မရွိပါ။
 • ၅။ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ ယေန႔ စစ္ေဆးေသာ ပထဝီဝင္ဘာသာကုိ ထူးထူးျခားျခား ျပသနာမ်ားမရွိပဲ ေအးခ်မ္းစြာေျဖဆိုၾကၿပီး အ႒မေန႔ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။


တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပဲြ သတၱမေန႔ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီး

 • ၁။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကုိ သတၱမေန႔အျဖစ္ (၁၈-၃-၂၀၁၅) ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဇီဝေဗဒဘာသာ ႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာတုိ႔ကုိ ဆက္လက္စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။
 • ၂။ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနတြင္ လူနာစာေျဖသူ (၁၉)ဦးရွိသည့္အနက္ (၅)ဦးမွာ ကုိယ္စားေျဖဆိုၾကပါသည္။
 • ၃။ အင္းစိန္ဗဟုိအက်ဥ္းေထာင္တြင္ စာေျဖသူမ်ားမွာ အတြဲ(၁) ေျဖဆုိသူမ်ားျဖစ္၍ ေဘာဂေဗဒဘာသာကုိ ယခင္ေန႔မ်ားအတိုင္း (အက်ဥ္းသား/ အခ်ဳပ္သား) (၁၇)ဦး ေျဖဆိုလ်က္ ရွိပါသည္။
 • ၄။ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနတြင္ လူနာစာေျဖသူ မရွိပါ။ ေျမာက္ဥကၠလာပ (ေဝဘာဂီ) ကူးစက္ ေဆးရံုစာစစ္ဌာနတြင္ လူနာစာေျဖသူ (၁)ဦး ေျဖဆိုေနပါသည္။
 • ၅။ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္ အားလံုးတြင္ ယေန႔ စစ္ေဆးေသာ ဇီဝေဗဒဘာသာ ႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာကုိ ထူးထူးျခားျခား ျပသနာမ်ားမရွိဘဲ ေအးခ်မ္းစြာေျဖဆိုၾကၿပီး သတၱမေန႔ စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။