၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ား စာရင္း (သိပၸံဘာသာရပ္)

စဥ္အမည္ခံုအမွတ္ဘာသာတြဲေက်ာင္း/ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းအဆင့္ဂုဏ္ထူး
အေရအတြက္
ဂုဏ္ထူးရ
ဘာသာရပ္

(ကခ်င္ျပည္နယ္)

မသိမ့္ရည္မြန္ေက်ာ္ ကမ ၅၂၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၄၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မတင္ဦးခိုင္ ကမ ၄၂၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၄၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ရန္ေအာင္ၿဖိဳး ကမ ၆၅၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၃၆ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေမသူ၀င္းေဇာ္ ကဗ ၁၁၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)ဗန္းေမာ္ ဗန္းေမာ္ ၅၃၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေမရတနာေက်ာ္ ကမ ၅၂၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၃၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ကယားျပည္နယ္)

မခင္ျပည့္စံုထြန္း ယလ ၃၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၉၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဇင္ညိမ္းလြင္ ယလ ၉၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၈၁ ျမန္မာစာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သက္ႏိုင္လင္း ယဒ ၁၄၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ဒီးေမာ့ဆို) ဒီးေမာ့ဆို ၄၆၈ ျမန္မာစာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မ၀တ္ရည္မြန္ေအး ယလ ၇၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၆၅ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မမာမာေအး ယလ ၁၇၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လိြဳင္ေကာ္္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၆၂ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ကရင္ျပည္နယ္)

မယြန္းေရႊလႊာ လဘ ၈၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဘားအံ ဘားအံ ၅၃၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဂုဏ္ရည္ထြန္း လဂ ၁၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက၊ေရႊဂြန္း လိႈင္းဘြဲ႕ ၅၂၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္စ်ာန္ေနာင္ လဘ ၄၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဘားအံ ဘားအံ ၅၁၀ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေစာေဇာ္ပိုင္ထြန္း လက ၁၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေကာ့ကရိတ္ ေကာ့ကရိတ္ ၅၀၅ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေစာစိုးဒို႔ေစး လဂ ၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက၊ေရႊဂြန္း လိႈင္းဘြဲ႕ ၅၀၄ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ခ်င္းျပည္နယ္)

မေဘြႏွဲမ္းဆုန္ ခဟ ၃၀၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) ဟားခါး ဟားခါး ၄၇၉ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မႏြမ္းဆန္းလြန္း ခတ ၁၇၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) တီးတိန္ တီးတိန္ ၄၆၃ သခၤ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မမန္ေလွာန္အီယာန္း္ ခဟ ၂၆၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ဟားခါး ဟားခါး ၄၆၀ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မဆီဇဲလ္ဗ်က္ႏွဲမ္ပါရ္ ခဟ ၁၆၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ဟားခါး ဟားခါး ၄၅၁ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊
ေမာင္ဂ်ိဳးဆက္ေဘြထာလ်န္္ ခဟ ၂၂၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ဟားခါး ဟားခါး ၄၃၈ ဓာတုေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး)

မစုိးစႏီၵသိန္း စဇ ၁၂၁၉ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ျမပန္းသဇင္) ေရဦး ၅၃၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသင္းႏုေသာ္တာခ်စ္ စရ ၁၂၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ပညာပါရမီရိပ္မြန္) မုံရြာ ၅၂၇ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မခင္သီသီေ၀ စရ ၁၃၆၆ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ပညာပါရမီရိပ္မြန္) မံုရြာ ၅၂၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျဖဴစင္ထက္ထက္ စရ ၅၆၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) မံုရြာ အင္းေတာ္ ၅၂၁ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မၿငိမ္းၿငိမ္းေက်ာ္ စထဗ ၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက (ထန္းေတာေဗာဓိ) ေရဦး ၅၂၁ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

ေမာင္ဆန္နီေအး၀င္း တမ ၁၀၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၅၃၁ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သြင္ထူးေအာင္္ တထ ၂၂၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ထား၀ယ္ ထား၀ယ္ ၅၁၈ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မမိုးစိမ့္စိမ့္ေအး တမ ၁၁၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၅၁၆ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မခိုင္လင္းေအာင္ တမ ၁၂၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၅၁၄ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ထက္ေအာင္ရွိဳင္း တမ ၁၇၉ ဓ၊ရ၊ဇ က.ပ.က၊ကန္စြန္းအင္း(ၿမိတ္) ၿမိတ္ ၅၁၄ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ေနျပည္ေတာ္)

မႏိုႏိုႏိုင္္ နဥတ ၂၇၇ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) ေနျပည္ေတာ္္ ဥတၱရသီရိ ၅၄၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဥာဏ္ဖုန္းျမင့္္ နဇမ ၂၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၅) ေနျပည္ေတာ္္ ဇမၺဴသီရိ ၅၂၉ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သီဟထက္ႏိုင္ နဇယ ၅၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ ၅၂၇ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မဠဳေ၀ေနာင္ နပန ၅၈၂ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ပညာပန္းတိုင္) ပ်ဥ္းမနား ၅၂၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျမတ္ႏိုးဟန္ နဥတ ၃၅၄ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိ ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)

မခန္႕ေဆြထက္ ပပ ၃၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ျပည္ ျပည္ ၅၃၆ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ျဖိဳးေ၀လင္း ပည ၁၂၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ေညာင္ေလးပင္ ေညာင္ေလးပင္ ၅၃၂ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေစာ၀တ္ရည္ထြန္း ပခ ၆၅၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) ပဲခူး ပဲခူး ၅၂၉ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သူရိန္မ်ိဳးေသာ္ ပခ ၂၅၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ပဲခူး ပဲခူး ၅၂၇ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဗညားႏုိင္ ပခ ၆၈၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) ပဲခူး ပဲခူး ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

မဥမၼာေလး မနတ ၁၁၂၂ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၅၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသီရိမိုးသက္ မနတ ၁၂၃၀ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မႏွင္းဧကရီျမင့္္ မနတ ၁၀၈၄ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၄၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသီတာေနမ်ိဳး၀င္း မနတ ၁၄၇၈ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(ဆု) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၄၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္လင္းထက္ေအာင္ မရမ ၁၃၃၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(တြဲ)စေလ၊ မႏၱေလး ခ်မ္းျမသာစည္ ၅၄၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)

မသြယ္သြယ္စိုး ဖဖ ၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ဆိပ္ျဖဴ) ဆိပ္ျဖဴ ၅၃၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္၀ီရေအာင္ ဖမ ၂၁၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) မေကြး မေကြး ၅၂၉ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေအာင္ျမတ္မင္း ဖမ ၆၆၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)မေကြး မေကြး ၅၂၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေဇာ္ေအာင္ထက္ ဖရ ၆၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေခ်ာင္း ၅၂၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဟိန္းထက္စိုး ဖရ ၃၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေခ်ာင္း ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(မြန္ျပည္နယ္)

မႏွင္းပြင့္ျဖဴ ညလ ၅၇၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၄၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္စိုးျပည့္ၿဖိဳး ညလ ၅၇၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၄၀ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မဝတ္ရည္နႏၵာ ညလ ၁၂၀၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၈)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၅ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေက်ာ္သုတေဌး ညလ ၂၁၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၉)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျမတ္မီမီကို ညလ ၁၇၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၉)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၂ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသင္းသဇင္စိုး ညလ ၁၁၇၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၈)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၂ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ရခိုင္ျပည္နယ္)

မစိုးစႏီၵ ဒဓ ၂၉၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြ ၅၂၆ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ရန္ႏိုင္ထြန္း ဒတ ၆၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ကုတ္ ၅၂၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျငိမ္းျငိမ္းစံ ဒစ ၁၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြ ၅၁၈ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ၿဖိဳးမင္းေဇာ္ ဒတ ၃၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ကုတ္ ၅၁၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေအာင္ကိုလြင္ ဒသ ၆၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)သံတြဲၿမိဳ႕ သံတြဲ ၅၁၇ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ရွမ္းျပည္နယ္)

ေမာင္ေကာင္းထက္သူေက်ာ္ ရက ၅၁၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၄၄ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ၿဖိဳးဆက္ပိုင္ ရက ၅၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၂၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မႏြယ္ေက်ာ္ဇင္ံု ရအပ ၃၅၆ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက၊ပညာရိပ္သာ ကေမာၻဇ ကေလာ ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
စိုင္းအာကာျမင့္ျမတ္ ရက ၅၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၁၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မတင္ရတနာေဆြ ရက ၃၉၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၁၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး)

မသီရိထက္ႏိုင္ ဆကရ ၂၆၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ေလ့က်င့္ေရး)ကမာရြတ္ ကမာရြတ္ ၅၅၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေမျမတ္ႏိုး ဆဒဂ ၂၄၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဒဂံု ဒဂံု ၅၅၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေကခိုင္ ဆလသ ၁၄၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လသာ လသာ ၅၅၄ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
စိုင္းၾကည္ေဌးဦး ဆလတ ၃၀၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လမ္းမေတာ္ လမ္းမေတာ္ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေအးျမခ်မ္းသာ ဆလသ ၃၂၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လသာ လသာ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျဖဴမင္းသူ ဆကတ ၈၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ေက်ာက္တံတား) ေက်ာက္တံတား ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊၊ူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေ၀လြင္ဦး ဆဗတ ၅၃၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္တေထာင္ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္မင္းသန္႕တင္ ဆဒဂ ၁၂၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဒဂံု ဒဂံု ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး)

မလမင္းေသာ္တာျမင့္စိုး အမ ၁၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေျမာင္းျမ ေျမာင္းျမ ၅၄၀ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေဟမာန္စုိးစုိးေက်ာ္ အဃ ၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(အိမ္မဲ) အိမ္မဲ ၅၃၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ျမင့္ဟိန္း အသ ၇၆၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ပုသိမ္ ပုသိမ္ ၅၃၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္စိုးျပည့္ေမာင္္ အသ ၂၃၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)ပုသိမ္ ပုသိမ္ ၅၃၀ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ရဲေ၀ယံဦး အဏ ၃၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ငါးသုိင္းေခ်ာင္း) ေရၾကည္ ၅၂၅ ္ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေရႊသဒၵါထြန္း အင ၅၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)မအူပင္ မအူပင္ ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၈

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)က က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါး၊ ပညာေရး ေကာလိပ္အဆင့္ စာစီစာကုံး၊ အထက္တန္းအဆင့္စာစီစာကုံး၊ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေစတနာ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူဆရာ ဆရာမမ်ား၊ စာသင္သားမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုျပသ ဖြင့္လွစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီက အဖြင့္မိန္႔ခြင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ားရဲ႔ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပထမဦးဆုံး ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ကမာၻႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ (၄၉)ႏွစ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီးယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ အမ်ဳိးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို အမ်ဳိးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ယူနက္စကိုက ခ်ီးျမွင့္ေသာ မိုဟာမက္ရီဇာပါလာဗီဆုကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုမာဆုိကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္းရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ကာလ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး၊ ကိုယ္တိုင္သင္ယူပညာေရး နည္းလမ္းသုံးသြယ္ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရးတို႔ကို က႑အလိုက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလုံး အခမဲ့မသင္မေနရ ပညာေရး၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံပညာကို ၿပီးဆုံးေအာင္သင္ယူခြင့္ရရွိေရး၊ လူတိုင္းအတြက္ လုပ္ငန္း အေျချပဳစာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဒသအလိုက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသားေရးလူထု လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးစာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာေရးဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီး အညႊန္းကိန္းတို႔ျမင့္မားလာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္အေရးပါဆုံးအျဖစ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ခံယူၿပီး ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ယူနက္စကိုညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏ သ၀ဏ္လႊာကို ယူနက္စကိုဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစသတာဆာဒါအူမာအလမ္က ဖတ္ၾကားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက "စာတတ္ေျမာက္ေရး ၀ိုင္းကူေပး" သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖသည္။

ဆက္လက္၍ သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ က ေကာလိပ္အဆင့္စာစီစာကုံးဆုရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမဩဩင့္ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္၊ႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

  


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေခၚခင္စန္းရီက အဖြင့္မိန္႔ခြင္းေျပာၾကားစဥ္ 


ယူနက္စကိုညႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာကုိ ယူနက္စကုိဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆာဒါအူမာအလမ္က ဖတ္ၾကားစဥ္ 


သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခန္စန္းရီက ေကာလိပ္အဆင့္စာစီစာကံုးဆုရသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

  

  

၂၀၁၄-ခုနွစ္၊တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ တစ္နုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူမ်ားစာရင္း (သိပံၸဘာသာရပ္)

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၁)ရရိွသူ

အမည္ - မသီရိထက္နုိင္
ခံုအမွတ္ - ဆကရ (၂၆၄)
မိဘအမည္ - ဦးမ်ိဳးနုိင္၊ေဒၚသီတာခင္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၈ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ေလ့က်င့္ေရး)
ၿမိဳ႕နယ္ - ကမာရြတ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၂)ရရိွသူ

အမည္ - မေမျမတ္နုိး
ခံုအမွတ္ - ဆဒဂ(၂၄၄)
မိဘအမည္ - ဦးေအာင္ခုိင္၊ေဒၚစန္းစန္းျမင့္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၇ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၁)ဒဂံု
ၿမိဳ႕နယ္ - ဒဂံု
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၃)ရရိွသူ

အမည္ - မေကခုိင္
ခံုအမွတ္ - ဆလသ(၁၄၀)
မိဘအမည္ - ဦးေဌးေအာင္၊ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၄ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၂)လသာ
ၿမိဳ႕နယ္ - လသာ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၄)ရရိွသူ

အမည္ - မဥမၼာေလး
ခံုအမွတ္ - မနတ(၁၁၂၂)
မိဘအမည္ - ဦးဖာစြမ္၊ေဒၚလင္ေကာ္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၃) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - ကပက(CAE)
ၿမိဳ႕နယ္ - ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မသီရိမုိးသက္
ခံုအမွတ္ - မနတ(၁၂၃၀)
မိဘအမည္ - ဦးေအာင္ထုိက္၀င္း၊ေဒၚသဂႌသန္းဦး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - ကပက(CAE)
ၿမိဳ႕နယ္ - ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - ေမာင္စုိင္းၾကည္ေဌးဦး
ခံုအမွတ္ - ဆလတ(၃၀၃)
မိဘအမည္ - ဦးစုိင္းယုိးလွုိင္၊ေဒၚနန္းစႏၵာဦး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၂)လမ္းမေတာ္
့ၿမိဳ႕နယ္ - လမ္းမေတာ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မေအးျမခ်မ္းသာ
ခံုအမွတ္ - ဆလသ(၃၂၁)
မိဘအမည္ - ဦးေက်ာ္စိန္ထြန္း၊ေဒၚစန္းစန္းေမာ္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၂)လသာ
ၿမိဳ႕နယ္ - လသာ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မျဖဴမင္းသူ
ခံုအမွတ္ - ဆကတ(၈၉)
မိဘအမည္ - ဦးတိတ္ခ်ိဳင္၊ေဒၚသီတာလြင္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ေက်ာက္တံတား)
ၿမိဳ႕နယ္ - ေက်ာက္တံတား
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာပြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - ေမာင္ေ၀လြင္ဦး
ခံုအမွတ္ - ဆဗထ(၅၃၇)
မိဘအမည္ - ဦးလွျမင့္၊ေဒၚခင္ေထြး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၆)ဗုိလ္တေထာင္
ၿမိဳ႕နယ္ - ဗုိလ္တေထာင္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပၸံဘာသာတဲြ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - ေမာင္မင္းသန့္တင္
ခံုအမွတ္ - ဆဒဂ(၁၂၀)
မိဘအမည္ - ဦးသန္းလြင္၊ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၁)ဒဂံု
ၿမိဳ႕နယ္ - ဒဂံု
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

၂၀၁၄-ခုနွစ္၊တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ တစ္နုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူမ်ားစာရင္း (၀ိဇၨာဘာသာရပ္)

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတြဲ အဆင့္(၁)ရရိွသူ

အမည္ - မတင့္တင့္လွုိင္
ခံုအမွတ္ - အမလ(၈၉၇)
မိဘအမည္ - ဦး၀င္းနုိင္၊ေဒၚမာမာေအး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၀၀ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊သခ်ၤာ၊ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂေဗဒ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ခဲႊ)ေရႊေက်ာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ - ဇလႊန္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသျကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသီးႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတြဲ အဆင့္(၂)ရရိွသူ

အမည္ - မေခ်ာအိအိသိန္း
ခံုအမွတ္ - အည(၁၆၈၅)
မိဘအမည္ - ဦး၀င္းျမင့္သိန္း၊ေဒၚျမင့္ၾကည္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၉၁ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ခြဲ)ၾကက္တူေရႊးေတာင္
ၿမိဳ႕နယ္ - ေညာင္တုန္း
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၃)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - နမ့္အိအိျဖဴ
ခံုအမွတ္ - အမရ(၉၃၃)
မိဘအမည္ - ဦးသိန္းလွ၊ေဒၚ၀င္း၀င္းေမာ္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၈၀ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ခြဲ)ဇရပ္လွႀကီး
ၿမိဳ႕နယ္ - ပန္းတေနာ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတြဲ အဆင့္(၃)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မသိမ့္သူဇာေဇာ္
ခံုအမွတ္ - အဏ(၁၃၁၄)
မိဘအမည္ - ဦးေဇာ္လႊင္၊ေဒၚ၀င္း၀င္းခ်ိဳ
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၈၀) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - သခ်ၤာ၊ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက၊ငါးသုိင္းေခ်ာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ - ေရၾကည္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၄)ရရိွသူ

အမည္ - မစုျမတ္သူ
ခံုအမွတ္ - အည(၁၇၄၈)
မိဘအမည္ - ဦးျမင့္ႏြယ္၊ေဒၚခင္သန္းႏု
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၈ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂေဗဒ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ခြဲ)သေျပေခ်ာင္း
ၿမိဳ႕နယ္ - ေညာင္တုန္း
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မမြန္မြန္ေအး
ခံုအမွတ္ - အဂ(၁၃၄၉)
မိဘအမည္ - ဦးလွသန္း၊ေဒၚမျမင့္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၇ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ခြဲ)ေရနံေတာင္
ၿမိဳ႕နယ္ - ႀကံခင္း
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မေမသက္ဖူး
ခံုအမွတ္ - အပ(၁၃၅၃)
မိဘအမည္ - ဦးမ်ိဳးလြင္၊ေဒၚခင္စန္း
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၇ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(က်ဳံေပ်ာ္)
ၿမိဳ႕နယ္ - က်ံဳေပ်ာ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၆)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မအိအိျဖိဳး
ခံုအမွတ္ - အဃ(၁၁၄၈)
မိဘအမည္ - ဦးျမင့္သန္း၊ေဒၚအံုးျမင့္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၅) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(အိမ္မဲ)
ၿမိဳ႕နယ္ - အိမ္မဲ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၆)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မဆုေဟမာန္လြင္
ခံုအမွတ္ - အဃ(၁၃၁၁)
မိဘအမည္ - ဦးဆန္းလႊင္၊ေဒၚနွင္း၀ါ၀ါလြင္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၅ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂေဗဒ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(အိမ္မဲႀကီး)
ၿမိဳ႕နယ္ - အိမ္မဲ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတဲြ အဆင့္(၇)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မခင္သႏၱာေအး
ခံုအမွတ္ - အအက(၉၆၁)
မိဘအမည္ - ဦးကံညႊန့္၊ေဒၚသန္းေအး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၃ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ႀကိဳ႕ကုန္း)
ၿမိဳ႕နယ္ - အိမ္မဲ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတြဲ အဆင့္(၇)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မနွင္း၀တ္ရည္
ခံုအမွတ္ - အအမ(၉၉၀)
မိဘအမည္ - ဦးျမင့္ေအာင္၊ေဒၚစန္းျမိဳင္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၃ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - ျပင္ပေျဖ
ၿမိဳ႕နယ္ - ပန္းတေနာ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္၀ိဇၨာဘာသာတြဲ အဆင့္(၇)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မသင္းသင္းခုိင္
ခံုအမွတ္ - ကင(၁၀၆၀)
မိဘအမည္ - ဦးေက်ာ္ခင္၊ေဒၚနန္းေသာင္း
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၄၇၃) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ပထ၀ီ၀င္၊သမုိင္း၊ေဘာဂ
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက၊လံုးတံု(နန့္မြန္း)
ၿမိဳ႕နယ္ - မုိးညွင္း
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသျကီး - ကခ်င္ျပည္နယ္

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ားစာရင္း (ဝိဇၨာဘာသာရပ္)

စဥ္အမည္ခံုအမွတ္ဘာသာတြဲေက်ာင္း/ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းအဆင့္ဂုဏ္ထူး
အေရအတြက္
ဂုဏ္ထူးရ
ဘာသာရပ္

(ကခ်င္ျပည္နယ္)

မသင္းသင္းခိုင္ ကင ၁၀၆၀ ပ၊သ၊ဘ အထက၊လံုးတံု(နန္႕မြန္း) မိုးညွင္း ၄၇၃ ပထ၀ီဝင္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မၿငိမ္းရတနာေဝ ကက ၁၅၀၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(၂)ေရႊကူ ေရႊကူ ၄၆၂ ပထ၀ီဝင္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ် ကနမ ၁၃၁၂ ပ၊သ၊ဘ အထက၊နန္းမား မိုးညွင္း ၄၅၂ သခၤ်ာ၊ပထဝီဝင္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မေမသူလြင္ ကပ ၁၇၆၁ ပ၊သ၊ဘ အထက၊ဟိုပင္ ဟိုပင္ ၄၄၅ ပထဝီဝင္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မေဘာက္ႏူး ကခ ၁၈၄၅ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ မိုးေကာင္း ၄၄၀ ပထဝီဝင္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊

(ကယားျပည္နယ္)

ေမာင္ေက်ာ္ရယ္ ယလ ၃၂၁၈ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ၊လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၀၈ ပထ၀ီဝင္၊
ေမာင္ျမတ္ထြန္း ယလ ၂၇၃၆ ပ၊သ၊ဘ အထက(၁) လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၀၄ ပထဝီဝင္၊
ေမာင္ဂၽြန္ရစ္ခ်က္ေရွး ယလ ၃၂၁၉ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ၊လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၀၀ ျမန္မာစာ၊ ပထ၀ီဝင္၊
မစန္းစန္းျမင့္ ယလ ၂၇၆၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(၁)လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၃၉၈ ေဘာဂေဗဒ၊
မေနာ္မူးခို၀ါး ယလ ၃၂၅၀ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ၊လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၃၉၇ ပထ၀ီဝင္၊ ေဘာဂေဗဒ၊

(ကရင္ျပည္နယ္)

ေစာေက်ာ္မ်ိဳးထြန္း လအ ၁၃၀၆ ပ၊သ၊ဘ အထက(က်ိဳက္ဒံု) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၄၀၉ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ၿဖိဳးေ၀ၿငိမ္း လအ ၁၃၀၁ ပ၊သ၊ဘ အထက(က်ိဳက္ဒံု) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၃၉၁ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
မယမင္းေအး လအ ၁၃၂၂ ပ၊သ၊ဘ အထက(က်ိဳက္ဒံု) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၃၈၈ သခၤ်ာ၊ သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေနာ္ခ်ယ္ရီ လသ ၉၄၃ ပ၊သ၊ဘ အထက(လိပ္သို) (သံေတာင္) ၃၇၈ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
နန္းႏုိင္ႏိုင္ထြန္း လအ ၁၃၀၅ ပ၊သ၊ဘ အထက(က်ိဳက္ဒံု) ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၃၇၄ သမိုင္း၊

(ခ်င္းျပည္နယ္)

ေမာင္သွ်မ္းရြာတ္ေၾကာင္ ခဖ ၁၇၀၄ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ဖလမ္း ၄၁၄ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ဟန္၀င္း ခက ၁၀၅၅ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ကန္ပက္လက္ ၃၉၁ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မမာဂရက္ဆန္းတီးလ္ ခဖ ၁၅၈၃ ပ၊သ၊ဘ အထက(၂) ဖလမ္း ဖလမ္း ၃၉၁ ေဘာဂေဗဒ၊
မဆြီးရဲမ္ပါရ္ ခဖ ၁၆၄၇ ပ၊သ၊ဘ အထက(လုမ္းဘန္) ဖလမ္း ၃၈၈ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မရွန္းလွယ္ဆုန္ ခဖ ၁၅၇၇ ပ၊သ၊ဘ အထက(၂) ဖလမ္း ဖလမ္း ၃၈၃ ေဘာဂေဗဒ၊

(စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး)

မမ်ိဳးႏုႏုေအာင္ စမလ ၁၀၀၃ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေမာ္လူး) အင္းေတာ္ ၄၆၉ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မေအးခ်မ္းေမ စမလ ၉၅၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေမာ္လူး) အင္းေတာ္ ၄၆၆ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မေအးမိလိႈင္ စမလ ၉၇၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေမာ္လူး) အင္းေတာ္ ၄၆၄ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မသႏၳာခ်ိဳ စမလ ၉၁၂ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေမာ္လူး) အင္းေတာ္ ၄၆၂ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ရန္ေနာင္စိုး စမလ ၉၁၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေမာ္လူး) အင္းေတာ္ ၄၅၄ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊

(တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

ေမာင္ခ်ိဳင္းသူရိန္ တစ ၁၂၀၁ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ကၽြန္းစု ၃၅၀ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
ေမာင္ေန၀င္းလတ္ တထ ၃၀၀၃ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ထား၀ယ္ ၃၄၃    
ေမာင္ထက္လင္း တထ ၃၀၀၂ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ထား၀ယ္ ၂၉၆    
ေမာင္ထြန္းထြန္း၀င္း တမ ၄၃၃၉ ပ၊သ၊ဘ အထက(၂)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၂၉၁    

(ေနျပည္ေတာ္)

ေမာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဇင္ နပဗ ၁၁၀၂ ပ၊သ၊ဘ အထက(၁၅)ေနျပည္ေတာ္ ပုဗဗသီရိ(ေနျပည္ေတာ္) ၃၉၄ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္သူထက္ နပဗ ၁၁၀၆ ပ၊သ၊ဘ အထက(၁၅)ေနျပည္ေတာ္ ပုဗဗသီရိ(ေနျပည္ေတာ္) ၃၇၉    
မႏြယ္နီထြန္း နပန ၄၀၀၆ ျပင္ပေျဖ ပ်ဥ္းမနား ၃၄၉      

(ပဲခူးတုိင္း)

ေနာ္ျဖဴစင္သန္႕ ပစ် ၁၄၈၁ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)သမင္အင္းကုန္း ေက်ာက္တံခါး ၄၄၅ သခၤ်ာ၊ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ခ်စ္မ်ိဳးေဇာ္ ပဍ ၁၃၂၀ ပ၊သ၊ဘ အထက(အင္ကုန္း) ေက်ာက္တံခါး ၄၃၂ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မျမတ္မြန္ေအာင္ ပထတ ၉၃၁ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ထိန္ေတာ) မိုးညိဳ ၄၂၇ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ျဖိဳးေ၀ေအာင္ ပက ၁၆၅၇ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ ၄၂၇ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ပိုင္စိုးဦး ပရက ၉၀၁ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ေရကင္း) မိုးညိဳ ၄၂၄ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မခ်ိဳသက္ေ၀ ပရက ၈၅၄ ပ၊သ၊ဘ အထက(ပေတၱာ္) မိုးညိဳ ၄၂၃ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

ေမာင္ဇင္ထက္ပိုင္ မဘ ၁၂၆၅ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)ဆီမီးကန္ ေတာင္သာ ၄၃၁ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မစုေလးမြန္ မဘ ၁၂၂၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(၀ဲေလာင္) ေတာင္သာ ၄၁၃ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မဇင္မာလိႈင္ မရ ၂၆၀၃ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ရမည္းသင္း ၄၀၀ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မစုလႈိင္ေဌး မဏ ၂၇၆၃ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ႏြားထိုးၾကီး ၃၉၆ ပထ၀ီ၀င္၊
မခင္သူဇာေထြး မဏ ၂၇၆၈ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ႏြားထိုးၾကီး ၃၉၆ သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊

(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)

မခင္ႏြယ္လင္း ဖထ ၁၁၆၇ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)ဆင္စြယ္ရြာ ထီးလင္း ၄၆၃ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မဇင္မိုးထက္ ဖအ ၂၂၀၄ ပ၊သ၊ဘ အထက(၃)ရြာေထာင္ ေအာင္လံ ၄၆၂ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ဟိန္းသက္ေအာင္ ဖစ ၁၈၉၄ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)လင္းဇင္း စလင္း ၄၄၇ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ေကာင္းေဇယ်ာဦး ဖကက ၈၈၆ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ေက်ာ) ဂန္႔ေဂါ ၄၄၇ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ေနလင္းစိုး ဖဥ ၁၂၀၇ ပ၊သ၊ဘ အထက(ငဖဲ) ငဖဲ ၄၄၅ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊

(မြန္ျပည္နယ္)

ေမာင္ေသာ္ဇင္ဦး ညစ ၁၃၅၁ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေတာင္စြန္း) ဘီးလင္း ၄၂၀ သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ရွိန္းေမာင္ေမာင္ ညဂ ၁၀၁၀ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)၊ ကေညွာ္ ေခ်ာင္းဆံု ၄၁၅ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မေမသႀကၤန္ထြန္း ညစ ၁၃၁၅ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေတာင္စြန္း) ဘီးလင္း ၄၀၁ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
မသီတာလိႈင္ ညစ ၁၃၃၃ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေတာင္စြန္း) ဘီးလင္း ၃၉၄ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
မအိသႏၱာထြန္း ညက ၁၈၆၃ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)မုကၡမူ က်ိဳက္ထို ၃၈၁ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊

(ရခိုင္ျပည္နယ္)

မခင္ဇင္ၿဖိဳး ဒည ၁၂၂၆ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ကမ္းေထာင္းႀကီး) ေျမပံု ၄၃၂ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ေနသက္ထြန္း ဒဏ ၉၅၂ ပ၊သ၊ဘ အထက(တပ္ေတာင္) အမ္း ၄၂၉ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္သက္မွဴးဟန္ ဒတ ၂၃၄၁ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ေတာင္ကုတ္ကၿမိဳ႕) ေတာင္ကုတ္ ၄၂၅ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မေမဇင္မိုး ဒဏ ၉၇၉ ပ၊သ၊ဘ အထက(တပ္ေတာင္) အမ္း ၄၁၅ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မခင္မိုးႏြယ္ ဒဏ ၉၆၉ ပ၊သ၊ဘ အထက(တပ္ေတာင္) အမ္း ၄၁၄ ပထဝီဝင္၊

(ရွမ္းျပည္နယ္)

မေမႊးေလး ရဍ ၁၂၂၄ ပ၊သ၊ဘ အထက(ဖယ္ခုံ) ဖယ္ခုံ ၄၁၈ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မခင္သိမ့္သိမ့္မိုး ရယ ၁၅၁၆ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေပြးလွ) ပင္းတယ ၄၁၈ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
ေမာင္ျပည့္စံု ရည ၁၉၀၂ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ေညာင္ေရႊ) ေညာင္ေရႊ ၄၀၆ ပထ၀ီ၀င္၊
မေ၀ဇင္ထိုက္ ရမအ ၁၀၆၃ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ငါးအိုး) မဘိမ္း ၃၉၂ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
မေဇာင္းညြယ္ ရရ ၄၄၆၀ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(လားရွိဴး) လားရွိဴး ၃၉၀ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊

(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး)

ေမာင္ဧလိယ ဆမဥ ၇၉၁၄ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ (ေျမာက္ဥကၠလာပ) ေျမာက္ဥကၠလာပ ၄၀၂ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
မေဟမာန္၀င့္ေသာ္ ဆသယ ၇၄၁၃ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ လိႈင္သာယာ ၃၈၈ ေဘာဂေဗဒ၊
မခုိင္ရတနာမြန္ ဆဒမ ၄၃၁၆ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္-ေျမာက္ပိုင္း ၃၈၃ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊
မစုနႏၹာထြန္း ဆပလ ၂၂၀၂ ပ၊သ၊ဘ ျပင္ပေျဖ(ပုလဲၿမိဳ႕သစ္) မဂၤလာဒံု ၃၈၁ ပထ၀ီ၀င္၊ ေဘာဂေဗဒ၊
ေမာင္ညီညီမင္း ဆဇ ၈၂၄ ပ၊သ၊ဘ အထက(ေတာ္လတီ) တိုက္ၾကီး ၃၇၂ ပထ၀ီ၀င္၊

(ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး)

မတင့္တင့္လိႈင္ အမလ ၈၉၇ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)ေရႊေက်ာင္း ဇလြန္ ၅၀၀ ျမန္မာစာ၊ သခၤ်ာ၊ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မေခ်ာအိအိသိန္း အည ၁၆၈၅ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)ၾကက္တူေရြးေတာင္ ေညာင္တုန္္း ၄၉၁ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
နမ့္အိအိျဖဴ အမရ ၉၃၃ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)ဇရပ္လွၾကီး ပန္းတေနာ္ ၄၈၀ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မသိမ့္သူဇာေဇာ္ အဏ ၁၃၁၄ ပ၊သ၊ဘ အထက(ငါးသုိင္းေခ်ာင္း) ေရၾကည္ ၄၈၀ သခၤ်ာ၊ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊
မစုျမတ္သူ အည ၁၇၄၈ ပ၊သ၊ဘ အထက(ခြဲ)သေျပေခ်ာင္း ေညာင္တုန္္း ၄၇၈ ပထ၀ီ၀င္၊သမိုင္း၊ေဘာဂေဗဒ၊