အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒ ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ဥပေဒၾကမ္း မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိး သားပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆

အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ဥပေဒၾကမ္း မ်ား ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲေရး ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လုပ္ငန္းဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ (၁၆၉)ခုမွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၿငိမ္းစား ပညာရွင္မ်ား၊ ျပင္ပပညာရွင္မ်ား၊ CESR မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း ၃၉ဝ ေက်ာ္ တု႔ိ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

Read more...

အေဆာင္ေနေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မာလာေဆာင္နွင့္ သီရိေဆာင္ဖြင့္ျပီ

ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၈

ပညာေရး၀န္ျကီးဌာန အဆင့္ ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာ ျပည္) စီးပြားေရးတကၠသုိလ္နွင့္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္တို႕၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္နွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္ျပင္ပနွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ားမွ အေဆာင္ေန ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ မာလာ ေဆာင္နွင့္ သီရိေဆာင္တုိ႕ကုိ ယေန႕ ဖြင့္လွစ္လုိက္ျပီျဖစ္သည္။

မာလာေဆာင္ဖြင့္ပဲြကုိ ယေန႕ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ စတင္က်င္းပ ရာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ျကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ စန္းရီ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသျကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသျကီး လူမွဳေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္သိန္း၊ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚစန္းစန္းႏြယ္နွင့္ ရန္ကုန္ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ တာ၀န္ခံ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခင္နုိင္ဦး တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

Read more...

အေျခခံပညာစတုတၳတန္းကို ခရိုင္အဆင့္ စာေမးပဲြႏွင့္ အ႒မတန္းကို တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ စာေမးပဲြမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန

ေက်းလက္ေဒသနွင့္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္ေက်ာင္းမ်ား အသစ္ဖြင့္ လွစ္ျခင္း၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအားေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖည့္ဆည္းခန့္ထားေပးျခင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္းနွင့္ အလယ္တန္းအခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရိွခဲ့ျပီးေက်ာင္းအပ္နႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္မားတိုးတက္ လာပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္နႈန္း၊ ေက်ာင္းေနနႈန္းျမင့္မားတိုးတက္ လာသည့္အတြက္ အေျခခံပညာအတန္း အလိုက္ သင္ယူျပီးေျမာက္မႈနႈန္းမ်ားလည္းျမင့္မားလာပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ဖံြ႔ၿဖိုးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားသည့္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရလိုအပ္ပါ သည္။ သို႔ပါ၍ ပညာေရးဆိုင္ရာျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေနြးပဲြမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖဲြ႔မ်ား၊ ပညာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား ကအဆိုပါေဆြးေနြးပဲြမ်ားတြင္ ပညာအရည္အေသြးအကဲျဖတ္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း အေျခခံပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားလာေရးအတြက္ လည္းေကာင္း တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးရန္ အတြက္ မူလတန္းအဆင့္ ျပီးဆံုးေသာစတုတၳတန္းတြင္ ခရိုင္အဆင့္ စာေမးပဲြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ျပီးဆံုးေသာအ႒မတန္းတြင္ တိုင္းေဒသၾကီး နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ စာေမးပဲြျဖင့္ လည္းေကာင္းစစ္ေဆးသည့္စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ အၾကံျပဳၾက ပါသည္။

Read more...

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္ ပံုစံမ်ားေရာင္းခ်မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ခြင့္ ပံုစံမ်ားကို လာမည့္ ၁-၁၀-၂၀၁၄ မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ား မွတဆင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ စာေမးပြဲ၀င္ခြင့္ပံုစံမ်ားကိုယခင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း သိပၸၸၸြံဘာသာတြဲ ႏွင့္၀ိပၸၸၸံဘာသာတြဲ မ်ား အတြက္ အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ၀ိဇၸၸၸၨာဘာသာတြဲမ်ားအတြက္ အနီေရာင္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုႏွစ္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္က်ာင္းသားႏွင့္မိဘႏွစ္ဦးလံုး၏ အမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ (Capital Letter) ျဖင့္ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ လက္မွတ္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲခန္းႀကီးၾကပ္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျဖဆိုသူ၏ ဓာတ္ပံုကို ေျဖဆိုခြင့္လက္မွတ္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာသို႕ ေျပာင္းလဲကပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Read more...

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အခမ္းအနား က်င္းပ

ေရတာရွည္ ေမ ၂၉

ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္အတူ ေမလ (၂၉) ရက္၊ နံနက္ (၉) နာရီ အခ်ိန္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေရတာရွည္ျမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာ အထက္ တန္းေက်ာင္း၊ ေအာင္ဆန္းခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္၊ ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ေရး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားျပီး ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဥာဏ္ဝင္း က ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတက ေပးအပ္လွဴဒါန္းေသာ ေက်ာင္းဝတ္စံု (၈၀)ႏွင့္ စာေရးခံု (၂၀) စုစုေပါင္း တန္ဖိုးေငြက်ပ္ (၂၀၄၀၀၀၀) ကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ၾကီး ဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္က လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စန္းရီ က ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အားကစား ဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေဇာ္ဝင္း က အားကစား ပစၥည္းမ်ားကို လည္းေကာင္း ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ဆက္လက္ျပီး ဒုတိယသမၼတႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နန္ခၽြန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ျပီး ေက်ာင္းသံုး ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Read more...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၈

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)က က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါး၊ ပညာေရး ေကာလိပ္အဆင့္ စာစီစာကုံး၊ အထက္တန္းအဆင့္စာစီစာကုံး၊ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေစတနာ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူဆရာ ဆရာမမ်ား၊ စာသင္သားမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

Read more...

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအမွတ္ စာရင္းမ်ား ထုတ္ယူေနပံု

ဇြန္လ (၁၀) ရက္၊ ေနျပည္ေတာ္

ယေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီ တြင္ ရန္ကုန္ လိႈင္နယ္ေျမရွိ ေမခေဆာင္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ရံုး (၅၂) စာစစ္ဦးစီးဌာနတို႔၌ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအမွတ္ စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးရာ ျပည္သူအမ်ား လာေရာက္ ထုတ္ယူေနၾက ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ယခုလာမည့္ စေနေန႔တြင္လည္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ အထက(၁၆) ႏွင့္ ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႕ အထက(၁) တို႔တြင္ Mobile Team မ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  

Read more...


၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကုိ ၇.၆.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ စေနေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းအား အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ၾကည့္ရွဳ၍မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။


ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ား ၾကည့္႐ႈအားေပး

May 30, 2014

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ ေနမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈအားေပးရန္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕၌ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔တြင္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္တို႔၌ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈ အားေပး သည္။ ေရွးဦးစြာ ဒုတိယသမၼတႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပသည့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔ အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္အားေပးသည္။

Read more...