အေျခခံပညာစတုတၳတန္းကိုခရိုင္အဆင့္ စာေမးပဲြနွင့္ အ႒မတန္းကိုတိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ စာေမးပဲြမ်ားက်င္းပေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္

ျမန္မာနိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန

ေက်းလက္ေဒသနွင့္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံပညာအဆင့္ေက်ာင္းမ်ား အသစ္ဖြင့္ လွစ္ျခင္း၊ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားအားေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖည့္ဆည္းခန့္ထားေပးျခင္း၊ အေျခခံပညာမူလတန္းနွင့္ အလယ္တန္းအခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ရရိွခဲ့ျပီးေက်ာင္းအပ္နႈန္းမ်ားလည္း ျမင့္မားတိုးတက္ လာပါသည္။ ေက်ာင္းအပ္နႈန္း၊ ေက်ာင္းေနနႈန္းျမင့္မားတိုးတက္ လာသည့္အတြက္ အေျခခံပညာအတန္း အလိုက္ သင္ယူျပီးေျမာက္မႈနႈန္းမ်ားလည္းျမင့္မားလာပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ဖံြ႕ျဖိုးတိုးတက္ရန္ အတြက္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားသည့္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရလိုအပ္ပါ သည္။ သို့ပါ၍ ပညာေရးဆိုင္ရာျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေနြးပဲြမ်ား ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕မ်ား၊ ပညာေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ား ကအဆိုပါေဆြးေနြးပဲြမ်ားတြင္ ပညာအရည္အေသြးအကဲျဖတ္မႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း အေျခခံပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားလာေရးအတြက္ လည္းေကာင္း တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးရန္ အတြက္ မူလတန္းအဆင့္ ျပီးဆံုးေသာစတုတၳတန္းတြင္ ခရိုင္အဆင့္ စာေမးပဲြျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ ျပီးဆံုးေသာအ႒မတန္းတြင္ တိုင္းေဒသၾကီး နွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ စာေမးပဲြျဖင့္ လည္းေကာင္းစစ္ေဆးသည့္စနစ္ကိုက်င့္သံုးရန္ အၾကံျပုၾက ပါသည္။

 

ေမးခြန္းအဆင့္အတန္းနဲ့ အရည္အေသြးတူညီမႈရိွေစရန္အတြက္ စတုတၳတန္းနွင့္ အ႒မတန္းစာေမးပဲြစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေနြးပဲြမ်ားကိုနိုဝင္ဘာလ (၁၀)ရက္မွ(၁၂) ရက္အထိနွင့္ နိုဝင္ဘာလ (၁၃)ရက္မွ(၁၅)ရက္အထိ (၂)ၾကိမ္ခဲြျပီး က်င္းပရန္ စီစဥ္ထား ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြကို သင္ရိုးအၾကံေပးပညာရွင္ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း ၊ ရန္ကုန္ ပညာေရးတကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခု်ပ္ ေဒါက္တာေအးေအးျမင့္တို့ ဦးေဆာင္ျပီး ပညာေရး တကၠသိုလ္မ်ားက မဟာဘဲြ့ရသူမ်ားကေဆြးေနြးျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္းတို့ကိုေဆာင္ရြက္ပါမည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေနြးပဲြတြင္ စစ္ေဆးမည့္ေမးခြန္းပံုစံစံသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေမးခြန္းျပုစု ေရးသားျခင္း၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဉ္းျပုစုျခင္း၊ စာေမးပဲြစစ္ေဆးျခင္းနဲ့ ေအာင္စာရင္းျပုစုျခင္း စေသာစာေမးပဲြလုပ္ငန္းေတြကိုေဆြးေနြးေပးပါမည္။ 

 

အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေနြးပဲြတြင္ စတုတၳတန္းအဆင့္ စာေမးပဲြက်င္းပရန္ အတြက္ ခရိုင္တစ္ခုစီမွခရိုင္ပညာေရးမႉးနွင့္ ဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္သူ (၅) ဦးစုစုေပါင္း (၆)ဦးနႈန္း၊ အ႒မတန္းအဆင့္ စာေမးပဲြက်င္းပရန္အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွပညာေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉးနွင့္ ဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္သူ (၆) ဦးစုစုေပါင္း (၇)ဦးနႈန္း တက္ေရာက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။

စတုတၳတန္းနွင့္ အ႒မတန္းေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ေျဖဆိုသည့္ အေလ့အထရရိွေစရန္ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းပိတ္ ရက္မတိုင္မီဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္မွ (၂၄)ရက္ ေန့အထိအၾကိုစာေမးပဲြမ်ားက်င္းပေလ့က်င့္ေပးပါမည္။ အဆိုပါစာေမးပဲြက ရရိွေသာရလဒ္မ်ား အား ၂၀၁၅ ခုဇန္နဝါရီလတြင္ စိစစ္အကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ျပီး နွစ္ဆံုးစာေမးပဲြအတြက္ ေမးခြန္းမ်ား ျပင္ဆင္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

စတုတၳတန္းနွင့္ အ႒မတန္းနွစ္ဆံုးစာေမးပဲြမ်ားကို ၂၀၁၅ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀)ရက္မွ(၂ရ)ရက္အတြင္း က်င္းပျပုလုပ္ဖို့ လ်ာထားထားျပီး တစ္ရက္ကို တစ္ဘာသာနႈန္း ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳတန္းအတြက္ တစ္နာရီခဲြေမးခြန္းနွင့္အ႒မတန္းအတြက္ နွစ္နာရီေမးခြန္းမ်ားျဖင့္စစ္ေဆးရန္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ျခားေက်ာင္းမ်ားသို့ သြားေရာက္ေျဖဆိုရန္ မလိုအပ္ပါ။ မိမိတက္ေရာက္သင္ၾကား ေနေသာအစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားနွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာေျဖဆိုရန္ျဖစ္ပါသည္။

 

ယခင္ကေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ေက်ာင္းတြင္းစစ္ စာေမးပဲြမ်ားသာေျဖဆို သည့္ အေလ့အထရိွသျဖင့္ ဒသမတန္းတြင္ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စာေမးပဲြကိုေျဖဆိုရသည့္အခါ အခက္အခဲမ်ားေတြ့ၾကံုရသျဖင့္ စာေမးပဲြက်ရံႈးမႈမ်ားၾကံုေတြ့ရပါသည္။ စတုတၳတန္းအဆင့္မွာ ခရိုင္စစ္စာေမးပဲြ ၊ အ႒မတန္းအဆင့္မွာတိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္စစ္ စာေမးပဲြမ်ားကိုေျဖဆိုတဲ့ အေလ့အထရရိွလာျပီးဒသမတန္းမွာနိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စာေမးပဲြကိုေျဖဆိုတဲ့အခါ လြယ္ကူစြာ ေျဖဆိုနိုင္ျပီး၊ ေအာင္ျမင္မႈရာခိုင္နႈန္း ပိုမိုမ်ားျပားနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

 

ထို႔အျပင္မူလတန္းအဆင့္နွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ျပီးေျမာက္မႈအရည္အခ်င္းစစ္ေဆးမႈ စာေမးပဲြစစ္ေဆးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာအရည္အေသြး ျမင့္မားတိုးတက္လာမွာျဖစ္ျပီး၊ သက္ဆိုင္ရာအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ဆည္းပူးနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရိွဆရာ/ ဆရာမမ်ား၏ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္၊ ေက်ာင္အုပ္၏စီမံခန့္ခဲြမႈအရည္အေသြး၊ ေက်ာင္း၏ ပညာရည္ အဆင့္ အတန္းနွင့္ ေက်ာင္းအားကူညီပံပိုးေနေသာ မိဘျပည္သူတို့၏ စိတ္ဝင္စားမႈတို့ကို ဆန္းစစ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲအတြက္ ပံုစံမ်ားေရာင္းခ်မည္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ၀င္ခြင့္ ပံုစံမ်ားကို လာမည့္ ၁-၁၀-၂၀၁၄ မွစ၍ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးမ်ား မွတဆင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ စာေမးပြဲ၀င္ခြင့္ပံုစံမ်ားကိုယခင္ႏွစ္မ်ားအတိုင္း သိပၸၸၸြံဘာသာတြဲ ႏွင့္၀ိပၸၸၸံဘာသာတြဲ မ်ား အတြက္ အစိမ္းေရာင္ ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားၿပီး ၀ိဇၸၸၸၨာဘာသာတြဲမ်ားအတြက္ အနီေရာင္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ယခုႏွစ္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံတြင္က်ာင္းသားႏွင့္မိဘႏွစ္ဦးလံုး၏ အမည္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာ (Capital Letter) ျဖင့္ ထည့္သြင္းျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ယခုႏွစ္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ လက္မွတ္မ်ားတြင္ စာေမးပြဲခန္းႀကီးၾကပ္သူမ်ား လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ေျဖဆိုသူ၏ ဓာတ္ပံုကို ေျဖဆိုခြင့္လက္မွတ္၏ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာသို႕ ေျပာင္းလဲကပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သိပၸၸၸြံ ႏွင့္ ၀ိပၸၸၸံဘာသာတြဲ မ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပား

 

 

 

   

 

 ၀ိဇၸၸၸၨာဘာသာတြဲမ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ ေျဖဆိုခြင့္ကတ္ျပား

    

 

  

 

 

 

 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ အမွတ္အမ်ားဆံုးရရွိသူမ်ား စာရင္း (သိပၸံဘာသာရပ္)

စဥ္အမည္ခံုအမွတ္ဘာသာတြဲေက်ာင္း/ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းအဆင့္ဂုဏ္ထူး
အေရအတြက္
ဂုဏ္ထူးရ
ဘာသာရပ္

(ကခ်င္ျပည္နယ္)

မသိမ့္ရည္မြန္ေက်ာ္ ကမ ၅၂၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၄၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မတင္ဦးခိုင္ ကမ ၄၂၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၄၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ရန္ေအာင္ၿဖိဳး ကမ ၆၅၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၃၆ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေမသူ၀င္းေဇာ္ ကဗ ၁၁၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)ဗန္းေမာ္ ဗန္းေမာ္ ၅၃၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေမရတနာေက်ာ္ ကမ ၅၂၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ျမစ္ႀကီးနား ျမစ္ႀကီးနား ၅၃၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ကယားျပည္နယ္)

မခင္ျပည့္စံုထြန္း ယလ ၃၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၉၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဇင္ညိမ္းလြင္ ယလ ၉၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၈၁ ျမန္မာစာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သက္ႏိုင္လင္း ယဒ ၁၄၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ဒီးေမာ့ဆို) ဒီးေမာ့ဆို ၄၆၈ ျမန္မာစာ၊ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မ၀တ္ရည္မြန္ေအး ယလ ၇၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)လိြဳင္ေကာ္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၆၅ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မမာမာေအး ယလ ၁၇၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လိြဳင္ေကာ္္ လိြဳင္ေကာ္ ၄၆၂ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ကရင္ျပည္နယ္)

မယြန္းေရႊလႊာ လဘ ၈၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဘားအံ ဘားအံ ၅၃၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဂုဏ္ရည္ထြန္း လဂ ၁၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက၊ေရႊဂြန္း လိႈင္းဘြဲ႕ ၅၂၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္စ်ာန္ေနာင္ လဘ ၄၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဘားအံ ဘားအံ ၅၁၀ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေစာေဇာ္ပိုင္ထြန္း လက ၁၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေကာ့ကရိတ္ ေကာ့ကရိတ္ ၅၀၅ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေစာစိုးဒို႔ေစး လဂ ၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက၊ေရႊဂြန္း လိႈင္းဘြဲ႕ ၅၀၄ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ခ်င္းျပည္နယ္)

မေဘြႏွဲမ္းဆုန္ ခဟ ၃၀၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) ဟားခါး ဟားခါး ၄၇၉ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မႏြမ္းဆန္းလြန္း ခတ ၁၇၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) တီးတိန္ တီးတိန္ ၄၆၃ သခၤ်ာ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မမန္ေလွာန္အီယာန္း္ ခဟ ၂၆၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ဟားခါး ဟားခါး ၄၆၀ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မဆီဇဲလ္ဗ်က္ႏွဲမ္ပါရ္ ခဟ ၁၆၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ဟားခါး ဟားခါး ၄၅၁ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊
ေမာင္ဂ်ိဳးဆက္ေဘြထာလ်န္္ ခဟ ၂၂၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ဟားခါး ဟားခါး ၄၃၈ ဓာတုေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး)

မစုိးစႏီၵသိန္း စဇ ၁၂၁၉ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ျမပန္းသဇင္) ေရဦး ၅၃၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသင္းႏုေသာ္တာခ်စ္ စရ ၁၂၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ပညာပါရမီရိပ္မြန္) မုံရြာ ၅၂၇ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မခင္သီသီေ၀ စရ ၁၃၆၆ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ပညာပါရမီရိပ္မြန္) မံုရြာ ၅၂၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျဖဴစင္ထက္ထက္ စရ ၅၆၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) မံုရြာ အင္းေတာ္ ၅၂၁ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မၿငိမ္းၿငိမ္းေက်ာ္ စထဗ ၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက (ထန္းေတာေဗာဓိ) ေရဦး ၅၂၁ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး)

ေမာင္ဆန္နီေအး၀င္း တမ ၁၀၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၅၃၁ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သြင္ထူးေအာင္္ တထ ၂၂၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ထား၀ယ္ ထား၀ယ္ ၅၁၈ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မမိုးစိမ့္စိမ့္ေအး တမ ၁၁၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၅၁၆ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မခိုင္လင္းေအာင္ တမ ၁၂၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ၿမိတ္ ၿမိတ္ ၅၁၄ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ထက္ေအာင္ရွိဳင္း တမ ၁၇၉ ဓ၊ရ၊ဇ က.ပ.က၊ကန္စြန္းအင္း(ၿမိတ္) ၿမိတ္ ၅၁၄ သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ေနျပည္ေတာ္)

မႏိုႏိုႏိုင္္ နဥတ ၂၇၇ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) ေနျပည္ေတာ္္ ဥတၱရသီရိ ၅၄၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဥာဏ္ဖုန္းျမင့္္ နဇမ ၂၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၅) ေနျပည္ေတာ္္ ဇမၺဴသီရိ ၅၂၉ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သီဟထက္ႏိုင္ နဇယ ၅၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ေနျပည္ေတာ္ ေဇယ်ာသီရိ ၅၂၇ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မဠဳေ၀ေနာင္ နပန ၅၈၂ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက (ပညာပန္းတိုင္) ပ်ဥ္းမနား ၅၂၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျမတ္ႏိုးဟန္ နဥတ ၃၅၄ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိ ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး)

မခန္႕ေဆြထက္ ပပ ၃၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ျပည္ ျပည္ ၅၃၆ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ျဖိဳးေ၀လင္း ပည ၁၂၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ေညာင္ေလးပင္ ေညာင္ေလးပင္ ၅၃၂ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေစာ၀တ္ရည္ထြန္း ပခ ၆၅၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) ပဲခူး ပဲခူး ၅၂၉ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္သူရိန္မ်ိဳးေသာ္ ပခ ၂၅၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) ပဲခူး ပဲခူး ၅၂၇ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဗညားႏုိင္ ပခ ၆၈၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃) ပဲခူး ပဲခူး ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

မဥမၼာေလး မနတ ၁၁၂၂ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၅၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသီရိမိုးသက္ မနတ ၁၂၃၀ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မႏွင္းဧကရီျမင့္္ မနတ ၁၀၈၄ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(CAE) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၄၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသီတာေနမ်ိဳး၀င္း မနတ ၁၄၇၈ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက(ဆု) မႏၱေလး ခ်မ္းေအးသာစံ ၅၄၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္လင္းထက္ေအာင္ မရမ ၁၃၃၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(တြဲ)စေလ၊ မႏၱေလး ခ်မ္းျမသာစည္ ၅၄၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး)

မသြယ္သြယ္စိုး ဖဖ ၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ဆိပ္ျဖဴ) ဆိပ္ျဖဴ ၅၃၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္၀ီရေအာင္ ဖမ ၂၁၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁) မေကြး မေကြး ၅၂၉ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေအာင္ျမတ္မင္း ဖမ ၆၆၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)မေကြး မေကြး ၅၂၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေဇာ္ေအာင္ထက္ ဖရ ၆၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေခ်ာင္း ၅၂၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ဟိန္းထက္စိုး ဖရ ၃၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေရနံေခ်ာင္း ေရနံေခ်ာင္း ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(မြန္ျပည္နယ္)

မႏွင္းပြင့္ျဖဴ ညလ ၅၇၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၄၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္စိုးျပည့္ၿဖိဳး ညလ ၅၇၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၄၀ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မဝတ္ရည္နႏၵာ ညလ ၁၂၀၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၈)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၅ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေက်ာ္သုတေဌး ညလ ၂၁၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၉)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျမတ္မီမီကို ညလ ၁၇၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၉)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၂ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မသင္းသဇင္စိုး ညလ ၁၁၇၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၈)ေမာ္လၿမိဳင္ ေမာ္လၿမိဳင္ ၅၃၂ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ရခိုင္ျပည္နယ္)

မစိုးစႏီၵ ဒဓ ၂၉၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြ ၅၂၆ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ရန္ႏိုင္ထြန္း ဒတ ၆၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ကုတ္ ၅၂၃ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျငိမ္းျငိမ္းစံ ဒစ ၁၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)စစ္ေတြၿမိဳ႕ စစ္ေတြ ၅၁၈ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ၿဖိဳးမင္းေဇာ္ ဒတ ၃၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ကုတ္ ၅၁၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေအာင္ကိုလြင္ ဒသ ၆၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)သံတြဲၿမိဳ႕ သံတြဲ ၅၁၇ အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ရွမ္းျပည္နယ္)

ေမာင္ေကာင္းထက္သူေက်ာ္ ရက ၅၁၅ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၄၄ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ၿဖိဳးဆက္ပိုင္ ရက ၅၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၂၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မႏြယ္ေက်ာ္ဇင္ံု ရအပ ၃၅၆ ဓ၊ရ၊ဇ ကပက၊ပညာရိပ္သာ ကေမာၻဇ ကေလာ ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
စိုင္းအာကာျမင့္ျမတ္ ရက ၅၉၈ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၄)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၁၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊ ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မတင္ရတနာေဆြ ရက ၃၉၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၃)ေတာင္ႀကီး ေတာင္ႀကီး ၅၁၆ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး)

မသီရိထက္ႏိုင္ ဆကရ ၂၆၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ေလ့က်င့္ေရး)ကမာရြတ္ ကမာရြတ္ ၅၅၈ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေမျမတ္ႏိုး ဆဒဂ ၂၄၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဒဂံု ဒဂံု ၅၅၇ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေကခိုင္ ဆလသ ၁၄၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လသာ လသာ ၅၅၄ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
စိုင္းၾကည္ေဌးဦး ဆလတ ၃၀၃ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လမ္းမေတာ္ လမ္းမေတာ္ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေအးျမခ်မ္းသာ ဆလသ ၃၂၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)လသာ လသာ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မျဖဴမင္းသူ ဆကတ ၈၉ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ေက်ာက္တံတား) ေက်ာက္တံတား ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊၊ူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ေ၀လြင္ဦး ဆဗတ ၅၃၇ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ဗိုလ္တေထာင္ ဗိုလ္တေထာင္ ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္မင္းသန္႕တင္ ဆဒဂ ၁၂၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ဒဂံု ဒဂံု ၅၅၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

(ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီး)

မလမင္းေသာ္တာျမင့္စိုး အမ ၁၀ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)ေျမာင္းျမ ေျမာင္းျမ ၅၄၀ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေဟမာန္စုိးစုိးေက်ာ္ အဃ ၂ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(အိမ္မဲ) အိမ္မဲ ၅၃၃ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ျမင့္ဟိန္း အသ ၇၆၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၆)ပုသိမ္ ပုသိမ္ ၅၃၂ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္စိုးျပည့္ေမာင္္ အသ ၂၃၆ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၂)ပုသိမ္ ပုသိမ္ ၅၃၀ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
ေမာင္ရဲေ၀ယံဦး အဏ ၃၁ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(ငါးသုိင္းေခ်ာင္း) ေရၾကည္ ၅၂၅ ္ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊
မေရႊသဒၵါထြန္း အင ၅၄ ဓ၊ရ၊ဇ အထက(၁)မအူပင္ မအူပင္ ၅၂၅ ျမန္မာစာ၊အဂၤလိပ္၊သခၤ်ာ၊ဓာတုေဗဒ၊ရူပေဗဒ၊ဇီ၀ေဗဒ၊

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား က်င္းပျခင္း

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ ၈

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန(၂)က က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါး၊ ပညာေရး ေကာလိပ္အဆင့္ စာစီစာကုံး၊ အထက္တန္းအဆင့္စာစီစာကုံး၊ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရရွိသူမ်ား၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ေစတနာ အျပည့္အ၀ျဖင့္ ပါ၀င္လုပ္အားေပးခဲ့ၾကေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႀကီးၾကပ္သူဆရာ ဆရာမမ်ား၊ စာသင္သားမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္မိဘျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားကို အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းဗီဒီယိုျပသ ဖြင့္လွစ္သည္။

ေရွးဦးစြာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီက အဖြင့္မိန္႔ခြင္း ေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ျပည္သူမ်ားရဲ႔ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြစြာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ရယူရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ပထမဦးဆုံး ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ကမာၻႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလာခဲ ့ရာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ (၄၉)ႏွစ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာတတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီးယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ အမ်ဳိးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာတတ္ေျမာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကို အမ်ဳိးသားေရးအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ယူနက္စကိုက ခ်ီးျမွင့္ေသာ မိုဟာမက္ရီဇာပါလာဗီဆုကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုမာဆုိကို ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္လည္းေကာင္းရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ကာလ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်ာင္းပညာေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး၊ ကိုယ္တိုင္သင္ယူပညာေရး နည္းလမ္းသုံးသြယ္ျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပညာေရးတို႔ကို က႑အလိုက္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးမ်ားအားလုံး အခမဲ့မသင္မေနရ ပညာေရး၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံပညာကို ၿပီးဆုံးေအာင္သင္ယူခြင့္ရရွိေရး၊ လူတိုင္းအတြက္ လုပ္ငန္း အေျချပဳစာတတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဒသအလိုက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ဳိးသားေရးလူထု လႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သက္ႀကီးစာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ပညာေရးဆိုင္ရာ အညႊန္းကိန္းႏွင့္ လူသားအရင္းအႏွီး အညႊန္းကိန္းတို႔ျမင့္မားလာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အေျခခံအက်ဆုံးႏွင့္အေရးပါဆုံးအျဖစ္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရမည့္ စာတတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို အမ်ဳိးသားေရးတာ၀န္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ခံယူၿပီး ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ယူနက္စကိုညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္၏ သ၀ဏ္လႊာကို ယူနက္စကိုဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစသတာဆာဒါအူမာအလမ္က ဖတ္ၾကားၿပီး ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႔နယ္ အမွတ္(၂) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားက "စာတတ္ေျမာက္ေရး ၀ိုင္းကူေပး" သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖသည္။

ဆက္လက္၍ သမၼတရုံး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ က ေကာလိပ္အဆင့္စာစီစာကုံးဆုရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမဩဩင့္ၾကၿပီး အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းကာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္၊ႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။

  


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေခၚခင္စန္းရီက အဖြင့္မိန္႔ခြင္းေျပာၾကားစဥ္ 


ယူနက္စကိုညႊန္ၾကားေရးမွဳးခ်ဳပ္၏ သဝဏ္လႊာကုိ ယူနက္စကုိဌာေနကုိယ္စားလွယ္ မစၥတာဆာဒါအူမာအလမ္က ဖတ္ၾကားစဥ္ 


သမၼတရံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းက အလြတ္တန္း ေဆာင္းပါးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚခန္စန္းရီက ေကာလိပ္အဆင့္စာစီစာကံုးဆုရသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္


ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဒၚျမတ္ျမတ္အုန္းခင္က အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကို ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္


ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္မင္းေအာင္က ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲဆုရသူမ်ားကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္စဥ္

  

  

၂၀၁၄-ခုနွစ္၊တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲ တစ္နုိင္ငံလံုး အမွတ္အမ်ားဆံုးရရိွသူမ်ားစာရင္း (သိပံၸဘာသာရပ္)

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၁)ရရိွသူ

အမည္ - မသီရိထက္နုိင္
ခံုအမွတ္ - ဆကရ (၂၆၄)
မိဘအမည္ - ဦးမ်ိဳးနုိင္၊ေဒၚသီတာခင္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၈ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ေလ့က်င့္ေရး)
ၿမိဳ႕နယ္ - ကမာရြတ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၂)ရရိွသူ

အမည္ - မေမျမတ္နုိး
ခံုအမွတ္ - ဆဒဂ(၂၄၄)
မိဘအမည္ - ဦးေအာင္ခုိင္၊ေဒၚစန္းစန္းျမင့္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၇ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၁)ဒဂံု
ၿမိဳ႕နယ္ - ဒဂံု
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၃)ရရိွသူ

အမည္ - မေကခုိင္
ခံုအမွတ္ - ဆလသ(၁၄၀)
မိဘအမည္ - ဦးေဌးေအာင္၊ေဒၚၾကည္ၾကည္ဝင္း
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၄ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၂)လသာ
ၿမိဳ႕နယ္ - လသာ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၄)ရရိွသူ

အမည္ - မဥမၼာေလး
ခံုအမွတ္ - မနတ(၁၁၂၂)
မိဘအမည္ - ဦးဖာစြမ္၊ေဒၚလင္ေကာ္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၃) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - ကပက(CAE)
ၿမိဳ႕နယ္ - ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မသီရိမုိးသက္
ခံုအမွတ္ - မနတ(၁၂၃၀)
မိဘအမည္ - ဦးေအာင္ထုိက္၀င္း၊ေဒၚသဂႌသန္းဦး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - ကပက(CAE)
ၿမိဳ႕နယ္ - ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတဲြ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - ေမာင္စုိင္းၾကည္ေဌးဦး
ခံုအမွတ္ - ဆလတ(၃၀၃)
မိဘအမည္ - ဦးစုိင္းယုိးလွုိင္၊ေဒၚနန္းစႏၵာဦး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၂)လမ္းမေတာ္
့ၿမိဳ႕နယ္ - လမ္းမေတာ္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မေအးျမခ်မ္းသာ
ခံုအမွတ္ - ဆလသ(၃၂၁)
မိဘအမည္ - ဦးေက်ာ္စိန္ထြန္း၊ေဒၚစန္းစန္းေမာ္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၂)လသာ
ၿမိဳ႕နယ္ - လသာ
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာတြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - မျဖဴမင္းသူ
ခံုအမွတ္ - ဆကတ(၈၉)
မိဘအမည္ - ဦးတိတ္ခ်ိဳင္၊ေဒၚသီတာလြင္
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(ေက်ာက္တံတား)
ၿမိဳ႕နယ္ - ေက်ာက္တံတား
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပံၸဘာသာပြဲ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - ေမာင္ေ၀လြင္ဦး
ခံုအမွတ္ - ဆဗထ(၅၃၇)
မိဘအမည္ - ဦးလွျမင့္၊ေဒၚခင္ေထြး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၆)ဗုိလ္တေထာင္
ၿမိဳ႕နယ္ - ဗုိလ္တေထာင္
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး

ျမန္မာတစ္နုိင္ငံလံုးတြင္သိပၸံဘာသာတဲြ အဆင့္(၅)ရရိွသူမ်ား

အမည္ - ေမာင္မင္းသန့္တင္
ခံုအမွတ္ - ဆဒဂ(၁၂၀)
မိဘအမည္ - ဦးသန္းလြင္၊ေဒၚယဥ္ယဥ္ေအး
စုစုေပါင္းရမွတ္ - ( ၅၅၂ ) မွတ္
ဂုဏ္ထူးရဘာသာ - ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊သခ်ၤာ၊ ဓာတု၊ရူပ၊ဇီ၀
တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ေက်ာင္း - အထက(၁)ဒဂံု
ၿမိဳ႕နယ္ - ဒဂံု
ျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီး - ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး